کشتی باربر، مثلا نفتکش - همه درخواست برای فروش

DWT L/B/D draft Region
id10227 144 Teu Container Ship 2016 74.98/13.8/ 4.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id10194 1983  Offshore - Supply Support Vessel For Sale 1983 52/12.5/ 3.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id10165 29.5m Steel Workboat Catamaran 1980 29.5/10.8/ 2.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9828 46mtr Supply / Support Vessel 2010 46/8/ 2.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9771 1983 Multicat For Sale & Charter 1983 18.42/8.4/ 2.4 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9748 NEW 9 mtr. Professional Single Point Lift RIB for sale or charter 2021 9/2.95/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9722 1979 Research - Survey Vessel For Sale 1979 15.2/4.3/ 1.4 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9679 2011 CREW BOAT For Sale 2011 16.5/5.8/ 0.86 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9601 2016 | 136 TEU CONTAINER SHIP FOR PRIVATE SALE 2016 77/13.6/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9589 2014 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale & Charter 2014 25.7/8/ 1.54 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9564 2022 DP2 MULTI-PURPOSE SUPPORT VESSEL FOR PRIVATE SALE 2022 84.85/21/ 5.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9549 43.50 m Dredger - Trailing Suction Hopper Dredger For Sale 1981 abt. 743 43.5/9/ 2.25 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9423 UTILITY SUPPORT VESSEL for sale 2005 abt. 250 35/8.5/ 2.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9420 40m Multipurpose Workboat 1982 40/9/ 5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9392 2022 Gemini WR880 9 mtr Cabin RIB for sale or charter 2022 9/2.95/ 2.95 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9391 2021 Gemini WR880 9 mtr Cabin RIB for sale or charter 2021 9/2.95/ 2.95 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9390 8 mtr Offshore Support RIB for sale or charter 2024 8.26/2.94/ 0.95 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9373 27m Windfarm Service Vessel 2023 27// کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9341 11m Inshore Patrol Demonstrator 2023 11.5/2.5/ 0.42 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9325 22 METRE MULTICAT TYPE UTILITY VESSEL REBUILT 2016 FOR SALE 2016 22/7/ 0.9 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9268 RHINO 600-TT unused heavy-duty HDPE Workboat direct available 2021 5.88/2.2/ 0.75 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9242 2012 Research - Survey Vessel For Sale 2012 14/5/ 1.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9168 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9114 62M 1600 DWT CONTAINER VESSEL FOR SALE 2013 abt. 1600 61.98// 3 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8968 1650DWT Cargo /  Container Vessel 2016 abt. 1650 74.5// کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8592 31.4m Aluminium Workboat 1988 31.4/6.68/ 2.91 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8515 70.52m Full Container Landing Craft Tank 2015 abt. 2000 70.52/15.85/ 2.7 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8508 70.52m Full Container Landing Craft Tank 2015 abt. 2000 70.52/15.85/ 2.7 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8419 Live Stock Carrier Cattle 1977 71.5/12.8/ 5.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8392 98m 292 TEU Cargo Container Ship 2009 98/15.8/ 5.9 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8372 43m LCT 2015 abt. 366 43/9.2/ 2.1 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8306 12 Passenger Tourist & Event RIB for sale 2021 9.03/2.95/ 0.95 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8307 2021 12 pax Event & Passenger RIB for sale 2021 9/2.95/ 0.85 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8194 2007 abt. 8145 129.2/20.6/ 7.4 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8127 137' Cat RoPax Ferry 2000 41.76/49/ 1.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7992 70.90m Fisheries Patrol / Coast Guard Vessel 1997 abt. 513 70.9/10.2/ 6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7966 50.80m Floating Crane Vessel 2020 50.8/19.8/ 1.7 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7927 24M RESEARCH SURVEY BOAT 1975 24.2/6.6/ 4 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7901 366 TEU 4900dwt Multipurpose Container Ship 1996 abt. 4900 98.43/16.9/ 5.91 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7853 99.8m LCT 2007 99.8/25/ 4.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7667 78.68m 160-180 TEU Containers Vessel 2005 78.68/16/ 5.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id3987 2012 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale & Charter 2012 abt. 44 18.5/6.1/ 0.68 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4033 462' RoPax Night Ferry 1999 abt. 3425 140.81/20.5/ 6.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4046 41' Survey Vessel 2002 12.38/4.25/ 1.1 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4093 Trash Skimmer & Debris Recovery Boat 2020 7/2.5/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4598 Self Propelled Pontoon 2020 3/2.2/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4611 Versi-Cat Waterway Maintenance Craft 7/2.5/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4817 10 mtr. Inboard Diesel Waterjet Cabin RIB for sale or charter 2019 10.2/3/ 0.45 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4887 RHINO 600 SB-H HDPE WORKBOAT DIRECT AVAILABLE 2021 6/2.28/ 0.25 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4888 9 mtr Professional Offshore Support RIB for Sale 2021 9/2.95/ 0.95 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4898 6.5 mtr Professional Rescue/Support RIB for Sale 2020 6.5/2.4/ 0.85 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id4993 221' OFFSHORE SUPPLY VESSEL 1982 221// 3060 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5107 2014 Cascade Custom Cycle Tour Boat 2014 25/11/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5125 ROPAX CATAMARAN FERRY 2003 147/49/ 2.081 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5239 346' 3,456 ton DWT RoRo 1979 abt. 3456 105.6/18.8/ 5.36 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5717 2000 abt. 680 87.65/14.6/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5750 1988 abt. 8 148.59// 7.05 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5751 109mt HEAVYLIFT ROLO WITH STRERN RAMP 2 X 155T CRANES 1980 abt. 4860 109.6/19.4/ 5.69 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5757 1984 PASSENGER 39.30 m 2012 39.3/8.38/ 0.75 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5763 Research / Bathymetry / Survey / Geotechnical / ROV / DP / Yatch ref. 1980 47.24/10.3/ 5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5780 21m / 15knts Survey Vessel for Sale / #1078216 2009 21.4/5.4/ 1.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5789 130mt DWT 8865 MTS ON 8.07M /TEUS515 CARGO/CONTAINER SHIP 1997 abt. 8865 130.87/17.74/ 8.07 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6071 Containerized Drydock lifting cap. 550mt 86m Jack Up for Sale / #1105136 2007 abt. 640 85.85/21.94/ 0.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6253 abt. 5164 149/23/ 6.71 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6333 2013 Cascade Custom Cycleboat 2013 24/8/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6394 14,000 DWT Heavy Lift Vessel 2021 abt. 14000 153.5/23.3/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6704 10 mtr. Inboard Diesel Waterjet Dive Support Boat for sale 1995 9.8/3/ 0.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id6738 NEW BUILD - Electric Tour Boat Catamaran 2021 9.99/3.5/ 0.5 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7080 184' Ice Class Research Vessel 1975 184/1/ 13 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7147 184' Ice Class Research Vessel 1975 187/11/ 4.1 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7319 10 mtr. Inboard Diesel Waterjet Rescue Cabin Boat for sale 1995 9.8/3/ 0.6 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7359 376' RoPax Night Ferry 1978 abt. 3523 114/21/ کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7367 157' Fast Crew Supply Vessel 2020 157/9.5/ 2.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7370 Crew Transfer Vessel for Sale (Laid up) 2012 18.5/6.1/ 0.86 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7371 Crew Transfer Vessel for Sale - Taiwan 2013 18.5/6.1/ 0.86 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7386 191' OFFSHORE SEISMIC SUPPORT VESSEL 2010 abt. 1317 191// 24 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id7402 1980 Hydraulic Fishing 36 1980 36// کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9972 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9915 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9913 1997 abt. 4152 8.9 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9882 abt. 4152 8.9 کشتی باربر، مثلا نفتکش
کل پیدا شد: 81
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید