نفتکش ، نفتکش شیمیایی - تمام درخواست های خرید

DWT L/B/D draft
id10121 2006-2010
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10120
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10087
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10073
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10020
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10012 2010-...
8000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10011
1000-2000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9205
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9204 2000-...
300000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9203 2000-...
300000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10007
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9199
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10006
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10004
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10003
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10002
6-...
6.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9194
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9999 2002-...
14000-2005
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9998
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9189
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9169
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id8428 2007-...
3000-6000
94.6-.../15.21/ 5.6 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id8220
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7906
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7771
3500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7768
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7660
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7642
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5708
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5707
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id6161 1990-...
1400-1400
60-...// 4.2 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5705 2000-2005
15-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5700
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5694
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5677
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5674 1992-...
10000-12000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5678
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5665 2008-...
2002-...
95-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5661
60-...// 3.8 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5660
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 20...
id5659
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5655
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 1...
id5654
20000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5652
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5648
700-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5641 1990-...
35-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5058 2000-4000
3398-4000
89.96-.../14/ 5.6 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5638 2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5636
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5633
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5632
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5630 1992-...
47071-...
183.2-...// 12.31 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id4625 1985-1995
3025-...
// 3.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی 5...
id4610 1985-1995
3025-...
// 3.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی 5...
id5623
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5613
150-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id4513 2003-...
300-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5608
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5605 1998-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5601
7000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5600
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5598 2009-...
2500-...
78-...// 6 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5596
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5594
5500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5593
1000-2000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5591
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5590
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5575
20-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5573
50000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5571
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5569 1995-2005
2000-2500
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5568 1982-...
20000-25000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5562 1994-...
3500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5561 1970-...
800-3000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 400,000...
id5558
30000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5553 1980-...
55000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5550 1980-...
55000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id4310 2005-...
6078-11
103.82-.../15.5/ 6.8 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5547
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3624
700-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3623 1991-...
36270-...
162-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3614 1997-...
10000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3594 1987-...
900-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3565
1620-...
45-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3584
1800-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3588
500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3593 1956-...
1056-...
75-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3606 2006-...
1260-...
62-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3473 2006-...
900-...
44-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3472 1975-...
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3483 2000-...
2700-...
80-...// 3.2 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3484
1500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3485 2006-...
900-...
44-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3486 2001-...
6000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3466 2006-...
4500-...
90-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3464
5000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3448
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3396 1989-...
1350-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3408
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3374 1991-...
36654-...
162-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3373 1982-...
2951-...
11-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3347
7000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3338
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3336
1800-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3498
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3324 1986-...
629-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3264 1992-...
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3266 2007-...
3600-...
84-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3263 1980-...
1500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 400,000...
id3283 1986-...
7200-...
112-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3284 1974-...
2610-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3290 1990-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3312 2006-...
7650-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3254
25000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3247 1988-...
5500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3219 1979-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3218 1979-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3233 1974-...
2610-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3237
12000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3239 1995-...
5000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3217 1988-...
5500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3207 1980-...
6081-...
101-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3176
100-.../14/ نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3175 1990-...
13884-...
130-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3168
1400-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3156
6500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3151
360-...
45-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3137
250-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3127 1995-...
4900-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3155 1973-...
3240-...
81-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3160 1977-...
5580-...
92-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3095
272970-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3102
40000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3058 1982-...
4499-...
94-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3062
6300-...
106-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3064
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3072 1987-...
15000-...
150-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3089
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3090 2000-...
5885-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3021 2001-...
5000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5544 1990-...
5000-5500
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3004
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2997 1992-...
3000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2948 2005-...
12000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2951 1986-...
629-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2952 1990-...
6000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2889 2000-...
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2888
9000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id3000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2871 1977-...
5580-...
92-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2848
2800-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2850
400-...
45-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2852 2004-...
9900-...
119-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2857 1980-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2858 1990-...
3000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2863 1956-...
1056-...
75-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2872
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2820
3000-...
78-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2821
4800-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2822
360-...
45-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2803 1985-...
7972-...
102-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2799 1973-...
6081-...
95-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2801 2005-...
30000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2804
5000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2776 1980-...
1600-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2724 1973-...
3000-...
95-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2713
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2706
500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2703 1996-...
4950-...
98-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2720 1996-...
4950-...
98-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2722 1973-...
3240-...
81-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2723 1973-...
3240-...
81-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2692
1400-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2684
12000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2697
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2666
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2698
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2743 1982-...
5985-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2745 1957-...
1419-...
77-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2746
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2747
1500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2626
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2762 1978-...
1161-...
50-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2775 1994-...
275760-...
300-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2618
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2605 1988-...
1717-...
66-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2560
1350-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2553 1985-...
2500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2554
2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2533
9000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2540 1970-...
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2525
5000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2513 2006-...
900-...
44-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2506 1990-...
5800-...
106-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2495
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2411 1992-...
6000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2410 1992-...
11000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2413 1992-...
6000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2406
1000-...
48-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id2452 2006-...
900-...
44-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
کل پیدا شد: 420
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید