خرید کشتی

DWT L/B/D draft
id10134
قایق یدک کش
id10133
حامل دام
id10121 2006-2010
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10120
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10119
حامل فله
id10087
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10086
حامل دام
id10085
حامل فله
id10084
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id10078
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id10073
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10072
اهن قراضه
id10044
اهن قراضه
id10043
حامل دام
id10020
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9774 1993-...
2386-2028
74.94-.../11.4/ 4.35 حامل فله €2,200,000...
id9743 1991-1702
1700-...
77.15-.../11.36/ حامل فله
id9674 2000-...
30-...// قایق یدک کش
id9401 1994-...
35-.../10.1/ کاتاماران €950,000...
id10012 2010-...
8000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10011
1000-2000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10010 2024-...
بارج
id9205
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9204 2000-...
300000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9203 2000-...
300000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9202
اهن قراضه
id9144 2007-...
15000-15000
حامل فله
id10009 2007-...
15000-15000
حامل فله
id10008 2007-...
15000-15000
حامل فله
id9201
حامل فله
id9092 1994-1994
حامل LNG
id10007
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9091
اهن قراضه
id9200
حامل دام
id9199
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id10006
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9198
حامل فله
id9197
لایروبی
id10005
8000-...
حامل فله
id10004
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9196
قایق یدک کش
id10003
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9195
7000-7000
قایق یدک کش
id10002
6-...
6.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9194
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9193
اهن قراضه
id9192
بارج
id10001
اهن قراضه
id10000
کشتی RORO
id9191
اهن قراضه
id9999 2002-...
14000-2005
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9190
اهن قراضه
id9998
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9189
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id9188
بارج
id9187
حامل دام
id9186
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id9185
1000-...
حامل فله
id9997
کشتی نقشه برداری
id9184
حامل دام
id9996 2000-...
حامل فله
id9176
5 حامل فله
id9175
3000-3000
بارج
id9174
بارج
id9173
8000-8000
بارج
id9172
1500-1500
حامل فله
id9171
اهن قراضه
id9170
1500-...
حامل فله
id9169
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id8737
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id8748
حامل فله
id8662
اهن قراضه
id8661
حامل فله
id8660
بارج
id8628
3200-4500
بارج
id8428 2007-...
3000-6000
94.6-.../15.21/ 5.6 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id8355
لایروبی 10...
id8320
5000-...
لایروبی
id8326 1990-...
6097-1990
105-...// 8.8 حامل فله
id8318
اهن قراضه
id8220
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id8198 2005-2015
4500-7000
کشتی باری خشک
id8176
بارج
id8107 2012-2014
35194-...
180.11-.../30.05/ 9.9 حامل فله 1,500...
id8108
اهن قراضه
id8036
بارج
id8035
12 بارج
id7906
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7879
3000-...
بارج
id7771
3500-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7770
حامل دام
id7769
چند منظوره
id7768
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7713 2012-...
15000-20000
چند منظوره 5...
id7712 1985-...
4500-...
حامل فله
id7711 2021-...
15000-...
چند منظوره
id7664 1998-...
2500-...
حامل فله
id7660
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7655 1999-...
5000-15000
100-.../20.5/ 7.42 حامل فله
id7649 2007-...
حامل فله
id7648
اهن قراضه
id7642
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id7598 1990-2000
5000-...
حامل فله
id7597 2003-...
91.2-.../33/ 5.5 قایق یدک کش
id7584
اهن قراضه
id7570
حامل فله 12...
id5709
حامل فله
id5708
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5707
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5231 1973-...
115985-61269
87.05-...// 87.05 کشتی RORO
id6093 1982-7340
2270-...
220-.../42/ قایق یدک کش
id6127 1979-1200
120-.../26/ 8 بارج $375,000...
id6161 1990-...
1400-1400
60-...// 4.2 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5706
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5705 2000-2005
15-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5503 ...-5150
قایق یدک کش
id5704
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5703 2005-...
حامل فله
id5702 2004-...
حامل فله
id5701
بارج
id5700
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5699
اهن قراضه
id5698
اهن قراضه
id5697
کشتی ریفر
id5696
اهن قراضه
id5695 1990-2000
3000-6000
حامل فله
id5494
10000-10000
بارج
id5694
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5490 2006-2007
8758-...
111.7-.../18.6/ 7.615 حامل فله
id5693 2000-...
حامل فله
id5692 1990-2000
3000-6000
چند منظوره
id5691 1995-...
اهن قراضه
id5690
حامل فله
id5689 1991-...
28000-...
حامل فله
id5688
6000-...
چند منظوره
id5479 2015-2016
66.2-.../6.2/ کشتی عرضه
id5687
حامل دام
id5686
1.5 بارج
id5685
بارج
id5684
حامل فله
id5683 1997-2002
28000-...
حامل فله
id5682 2001-...
حامل فله
id5681
بارج
id5680 1998-...
حامل فله
id5679
اهن قراضه
id5677
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5676
اهن قراضه
id5675
اهن قراضه
id5674 1992-...
10000-12000
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5673
حامل فله
id5672
بارج
id5671
10000-...
بارج
id5670
اهن قراضه
id5678
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5669
55-.../15/ بارج
id5668
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5667
لندینگ کرافت ، تانک
id5666
قایق یدک کش
id5665 2008-...
2002-...
95-...// نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5664
6000-...
حامل فله
id5663
300-400
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5662
کشتی فری
id5661
60-...// 3.8 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5660
1000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 20...
id5659
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5658 2000-...
1500-...
70-...// حامل فله
id5657 2007-...
چند منظوره
id5656
کشتی فری
id5655
نفتکش ، نفتکش شیمیایی 1...
id5654
20000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5653 2003-...
کشتی RORO
id5652
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5651 1980-...
2500-...
چند منظوره 850,000...
id5650
حامل دام
id5649
حوض شناور
id5648
700-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5647
قایق یدک کش
id5646
کشتی روپاکس
id5645
5000-...
بارج
id5644 1996-...
حامل فله
id5643 2000-...
کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5642
کاتاماران
id5641 1990-...
35-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5640 1982-1995
8500-8500
حامل فله
id5058 2000-4000
3398-4000
89.96-.../14/ 5.6 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5639
اهن قراضه 340...
id5638 2000-...
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5637
کشتی RORO
id5636
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5635
3000-3500
حامل دام
id4684
65-3000
74.8-.../12.6/ 5.2 کشتی باربر، مثلا نفتکش
id5634
150-...
قایق یدک کش
id5633
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5632
نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id5631
حامل فله
id5630 1992-...
47071-...
183.2-...// 12.31 نفتکش ، نفتکش شیمیایی
id4625 1985-1995
3025-...
// 3.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی 5...
id4610 1985-1995
3025-...
// 3.5 نفتکش ، نفتکش شیمیایی 5...
id5629
کشتی RORO
id5628
حامل دام
کل پیدا شد: 2235
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید