تانکر نفت ، شیمی تانکر. مخازن برای فروش.

DWT L/B/D draft منطقه
id3570 1990 abt.400 49.59/7.8/3.3 3.13 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3574 2010 abt.5900 112.1/16.2/8 6 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id3578 abt.400 46/8/3.3 3.1 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3579 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب شرقی آسیا
id3555 abt.2900 /0/0 4.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent دریای سیاه
id3581 1942 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3542 2002 abt.34200 1/7/17 42 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id3543 1983 abt.212400 78.12/12/5.5 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3538 1994 abt.3800 88.5/14/6.8 6.04 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب شرقی آسیا
id3469 2011 abt.299900 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id3439 رودخانه تانکر 1962 abt.1300 78.5/11/2.73 2.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id3434 1987 abt.700 67/10/4.5 3.867 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3435 2002 abt.3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3405 2012 abt.3900 96.6/15/7.4 5.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id3383 1989 abt.1900 69.98/66/12 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3385 1991 abt.7700 112.09/104.03/18.6 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3388 1987 abt.1100 /0/0 67 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3372 1985 110/10.5/3.63 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3331 1997 abt.8500 116.6/18.6/10.55 7.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب امریکا
id3318 1999 abt.99000 240.99/42/0 14.3 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب آسیا
id3297 1987 abt.6500 107.4/17.61/0 7 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3311 1996 abt.40300 181/32.03/0 11.02 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id3243 1991 abt.7900 124.9/17.3/9 7.12 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3221 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3210 abt.13800 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent جنوب شرقی آسیا
id3179 1987 abt.50000 182.02/32.24/17.81 13.29 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3180 1990 abt.82800 227/32/21 14 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3135 abt.99000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent آسیای شرقی
id3118 2012 abt.3900 94.4/15.4/7.6 5.65 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3117 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 1970 abt.1500 10.54/9.52/2 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3077 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 2010 abt.16800 150/23/12.5 8.8 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3080 2012 abt.3700 94.8/14.2/6.9 5.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3081 2011 abt.8400 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3083 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3084 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3085 2011 abt.4900 100.72/16/8 6.5 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3074 2009 abt.3700 88.6/0/0 6.12 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3071 1980 abt.1700 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3006 2010 abt.11100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2917 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 2009 abt.3800 88.6/14.6/7.55 6.112 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2918 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 1999 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2919 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 2002 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2898 تانکر نفت / مواد شیمیایی برای فروش 1995 abt.6500 105/16.8/8.4 6.95 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2900 6450 abt.6300 /0/0 4.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id2839 تانکر نفت برای فروش 1997 abt.1400 65/15/5.2 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2828 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2829 تانکر نفتکش، تانکر شیمیایی 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2813 1987 abt.1700 69.5/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2830 داخلی تانکر آلمان 1963 abt.1100 82/8/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر شمال اروپا
id2652 2008 abt.5500 105.6/16.6/8.6 6.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2641 1996 abt.109500 41.84/20.03/0 13.59 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2643 1995 abt.4800 91.16/16.5/7.5 5.9 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2568 1990 abt.1200 10.8/0/0 4 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2569 1992 abt.45300 73.41/12/73.41 5.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2578 1987 abt.3200 13/0/0 5.68 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2581 1990 abt.1200 62.77/60/10.3 4.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2497 1982 abt.6100 103/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2498 1978 abt.6600 105.595/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2496 1985 abt.6600 113.32/18.81/8.01 6.31 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2482 1983 abt.1200 56/9.8/4.6 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2432 1988 abt.1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2434 1987 88.8/13/6.4 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2437 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2442 تانکر نفتکش ، تانکر شیمیایی 1995 abt.6400 110/16.06/9.3 6.764 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2443 1993 abt.1800 74.15/11.4/5.2 4.664 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2449 1987 abt.4900 105.4/15.2/7.5 6.52 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2417 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2380 تانکر نفت / شیمیایی 1990 abt.8700 113.95/18.4/9.8 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2381 تانکر نفت / شیمیایی 1991 abt.7800 108/18.2/8.9 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2383 خوب حفظ کشتی تانکر نفت 1992 abt.3600 86.67/12.8/0 6.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id2393 تانکر رودخانه برای فروش 1956 abt.1000 73.24/8.2/2.65 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر شمال اروپا
id2396 سوخت تانکر 2000 abt.4300 80.5/17/84 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2154 
Low draft tank vessel 2011 abt.900 49.9/9.8/4.12 3.5 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2157 2011 abt.1400 69.8/10.45/0 4.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id1928 شیمیایی تانکر ، نوع 3 1984 abt.3200 84.15/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1950 1998 abt.9000 114.04/18.6/10.5 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1876 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1823 2002 abt.99000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1751 abt.148500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1746 تانکر برای اجاره و فروش 1978 abt.3500 90.2/0/6.5 5.715 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id1774 نفت تانکر ESP 2006 abt.3400 90/15.2/7.2 5.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1886 تانکر در شرایط خوب 1962 abt.1500 85.92/9.5/2.97 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2025 abt.300 50/6.6/0 1.56 تانکر نفت ، شیمی تانکر شمال اروپا
id2102 ساخت تانکر جدید در فروش 2011 abt.13800 146/22/10.8 7.8 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id2116 کشتی تانکر در فروش 1995 abt.16000 138.6/21.8/0 9.019 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1682 1988 abt.2000 76.51/11.4/5.3 4.7 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1683 1989 abt.2000 75.84/11.5/5.33 4.79 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1656 تانکر نفت / شیمیایی abt.10800 132/19.8/10 7.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1616 1982 abt.4900 103.3/15/0 6.45 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1594 2009 abt.10800 132.6/19.8/10 7.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1558 تانکر نفتکش (بدنه تنها / پایین دو) 1997 abt.4900 99.9/15.4/7.8 6.51 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1565 2009 abt.13000 140.6/20.8/11.2 8.4 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1564 2012 abt.13400 146.5/21/11.2 8 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1505 1979 abt.2800 /0/0 2.95 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1506 1960 abt.3000 /0/0 3.5 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1510 تانکر نفت برای فروش 1987 abt.1700 74.92/11.5/5 4.3 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1228 تانکر در شرایط خوب و آماده به کار 1991 abt.49500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1211 استفاده از نفت / شیمیایی تانکر 2001 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.48 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1218 تانکر نفتکش برای فروش 1986 abt.1200 65/10/4 4.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1192 تانکر های جدید و تحت تانکر های ساخت و ساز برای فروش 2011 abt.3300 89/17.8/5 3.5 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1191 2005 abt.49500 180/32.23/12.88 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1416 2009 abt.4900 101/16/8 5.9 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1417 کلاس یخ تانکر شیمیایی 2001 abt.5400 109/16.19/0 5.75 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1415 abt.4900 100.72/16/0 6.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1039 5 تانکر کوچک جدید abt.900 53.5/9.2/0 3.5 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id1018 تانکر نفت ، 50 ، ژاپن 2006 abt.49500 180/32.23/12.88 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id1016 1999 abt.303300 334/58/22.52 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id952 2010 abt.10800 132/19.8/7.6 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id891 2011 abt.6300 103/16/7 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id857 1991 abt.13800 132/20.4/8.799 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id838 تانکر نفت 1991 abt.600 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id821 تانکر نفت خود رو 2006 abt.700 71.9/10.6/0 2.2 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id818 TBN -- نفت تانکر شیمیایی 1988 abt.1100 60.91/10/0 3.943 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id654 دو تانکر هال 1987 abt.6600 107.38/17.6/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id662 تانکر نفت abt.8900 117.6/19/7.5 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id760 Doble پوست شیمیایی / روغن تانکر 1988 abt.6000 118.5/15.8/7.9 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بالا دریای مدیترانه
id563 1989 abt.7400 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id470 شیمی / تانکر نفت 2010 abt.6300 103/16/7 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id471 روغن تانکر محصول abt.6900 118/17.6/6.6 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id472 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id308 رودخانه تانکر TN057 river 1968 abt.1200 84.17/8.8/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id309 رودخانه تانکر TN058 1961 abt.1100 84/8.24/0 2.6 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id266 بدنه تانکر شیمیایی /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
منوی اصلی
تماس با ما
جستجو برای عروق
آخرین اخبار
ژانویه 27, 2013
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر شما می توانید به اشتراک ما وارد شوید. هزینه 300 دلار برای اشتراک سالانه است. شما می توانید پایگاه داده، به علاوه پیشنهادهای جدید در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد.

فوریه 15, 2012
یکی از ویژگی های جدید را در صفحه تماس با ما

از این لحظه شما می توانید با ما ارسال هر گونه فایل پیوست موضوع مهم به طور مستقیم از "تماس با ما صفحه.