تانکر نفت ، شیمی تانکر. کشتی های خرید.

DWT L/B/D draft منطقه
id3614 1997-2000 10000-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3594 1987-1997 900-1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3588 500-1700 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب آسیا
id3606 2006-2016 1260-1540 62-76/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3472 1975-1990 2000-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3484 1500-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3466 2006-2016 4500-5500 90-110/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id3396 1989-2000 1350-1650 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id3408 2000-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent دریای سیاه
id3336 1800-2400 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3498 2000-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id3264 1992-... 1000-1200 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3266 2007-2017 3600-4400 84-103/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3263 1980-... 1500-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3290 1990-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3254 25000-30000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id3219 1979-1984 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3237 12000-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent دریای سیاه
id3239 1995-2005 5000-12000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3217 1988-1999 5500-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3176 کمتر از 5500 100-133/14/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3168 1400-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id3151 360-440 45-55/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3127 1995-... 4900-8500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3102 40000-100000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent بحر خزر
id3072 1987-1980 15000-17000 150-160/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2997 1992-... 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2948 2005-... 12000-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2848 2800-3400 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2857 1980-1995 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2820 3000-5000 78-100/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب شرقی آسیا
id2821 4800-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2801 2005-... 30000-40000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2776 1980-2000 1600-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2724 1973-1983 3000-8000 95-116/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2706 500-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2703 1996-2006 4950-6050 98-119/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2692 1400-9000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2684 12000-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2697 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id2747 1500-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2626 1000-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2775 1994-2004 275760-337040 300-367/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id2618 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2554 2000-2200 ...-122.8/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2533 9000-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2506 1990-2000 5800-6000 106-130/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2495 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2410 1992-... 11000-15500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id2411 1992-... 6000-7500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای سیاه
id2413 1992-... 6000-8500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2452 2006-2016 900-1100 44-54/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب آسیا
id2395 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent بحر خزر
id2468 1993-2003 8210-10035 102-125/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2363 500-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2365 4900-10035 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2298 4500-8000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2258 2000-3500 /0/0 0 سوخت کشتی دریای مدیترانه
id2239 1991-... 5000-10000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent
id2240 1972-1982 1440-1760 51-62/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2245 200-500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2225 ...-1997 2000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بحر خزر
id2195 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent دریای سیاه
id2205 400-1000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2210 1973-1983 27000-33000 81-99/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2172 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بحر خزر
id2160 1980-1990 7000-10000 106-130/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id2054 1973-1983 2000-4500 75-99/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب آسیا
id2007 2001-... 6000-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2011 1990-... 1000-1500 45-60/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2012 1963-1973 1350-1650 77-94/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1944 1984-1989 6750-15000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1941 200-400 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1938 ...-1996 1600-2800 65-75/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1922 ...-2007 4000-4800 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1913 1990-2000 2700-3300 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1912 5000-6000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1901 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1869 1981-1989 1200-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1868 2006-2016 5805-7095 92-113/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1841 بیش از 160000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent دریای مدیترانه
id1807 1990-2011 500-1000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بحر خزر
id1800 1200-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1805 300-1000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1804 2250-2750 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1787 1000-1200 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1789 1983-1988 400-600 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1749 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر شمال اروپا
id1851 1200-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1962 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر شرق آفریقا
id1966 1991-... 2000-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id2014 1000-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2042 1990-2000 6900-8300 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2063 2001-... 1500-3000 /0/0 2 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id2098 1963-1973 1124-1373 75-92/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2123 1992-2002 4410-5390 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id2128 500-1700 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1712 1000-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بحر خزر
id1696 2009-2011 15000-20000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1672 4500-6000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر rent جنوب شرقی آسیا
id1669 کمتر از 3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1608 5000-10000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1600 1980-1993 20000-30000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب اروپا
id1586 2001-... 7000-9000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب اروپا
id1585 2000-... 80000-100000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب اروپا
id1624 2001-... 50000-80000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1598 1984-... /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1596 400-900 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1542 4500-6000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1540 17000-34000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1530 بیش از 100000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1507 بیش از 3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1476 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر اروپای شرقی و مرکزی
id1390 1994-2001 5000-6000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1384 1990-1998 1800-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id1342 3000-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1344 بیش از 10000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1292 1996-... 11000-12000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1291 1958-1970 850-1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1280 3000-4000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1287 1995-... 300-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1274 5000-12000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1273 1990-1997 بیش از 2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1251 1986-... 8000-12000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1238 1991-... 1200-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1232 1955-... 1000-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1213 1989-... 1800-2255 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1195 2010-... 800-1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1193 1987-... 1500-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1178 1000-1700 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1174 1975-1986 2300-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1161 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1158 1996-... بیش از 4500 /0/0 3 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1152 2000-2002 9000-12000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1150 1995-2011 900-1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1147 1992-2000 1100-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1119 2500-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1117 1991-... 5000-8000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1116 2000-... 1200-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1447 1000-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1480 10000-20000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1484 1995-2003 2500-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1485 30000-40000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1400 1400-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1367 1000-3000 30-.../0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1357 27000-37000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1356 ...-1994 1200-1800 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1129 1992-... 1000-2200 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر جنوب آسیا
id1046 بیش از 5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1053 1500-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id1038 ...-1997 3000-6500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1027 5000-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1017 1990-2000 2000-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id1007 10-50 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id979 5000-8000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id971 1999-2004 2500-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id970 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id967 7000-8000 110-120/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id958 1990-2012 900-1800 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id929 2000-2005 12000-16000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id927 1986-2005 900-1700 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id877 3000-4000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id868 2001-... 2500-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id855 1980-1995 1000-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id836 10000-20000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id831 1500-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id807 2500-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id798 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id795 500-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id789 750-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id779 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر کارائیب
id755 1995-... 1000-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر بحر خزر
id645 1980-1985 500-1100 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id635 5000-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id617 1960-1985 1000-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id740 3000-4000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id705 5000-10000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id703 1960-2000 1000-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id683 2000-... 400-600 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id686 1985-1995 1500-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id689 1990-... 4500-6000 /0/0 0 سوخت کشتی
id690 1993-2009 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آسیای شرقی
id602 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id597 2500-7000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id567 2005-... 3000-3500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id553 ...-1982 900-1200 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر غرب آسیا
id516 45000-60000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id488 1988-1995 1500-2000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر دریای مدیترانه
id478 800-1500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id479 10000-25000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر آفریقای غربی
id432 1990-2005 3000-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر شرق دور روسیه
id414 بیش از 3500 /18/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id183 2000-3000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id133 1500-2500 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id129 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id117 1987-... 1500-5000 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id112 2001-... 1100-2200 ...-80/0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
id57 300-600 /0/0 0 تانکر نفت ، شیمی تانکر
منوی اصلی
تماس با ما
جستجو برای عروق
آخرین اخبار
ژانویه 27, 2013
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر شما می توانید به اشتراک ما وارد شوید. هزینه 300 دلار برای اشتراک سالانه است. شما می توانید پایگاه داده، به علاوه پیشنهادهای جدید در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد.

فوریه 15, 2012
یکی از ویژگی های جدید را در صفحه تماس با ما

از این لحظه شما می توانید با ما ارسال هر گونه فایل پیوست موضوع مهم به طور مستقیم از "تماس با ما صفحه.