کشتی کانتینری. مخازن برای فروش.

DWT L/B/D draft منطقه
id3609 1997 abt.5200 99.95/17.9/8.5 0 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id3610 1993 abt.5300 111.1/16/0 6.56 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id3502 1985-1995 abt.2900 78-96/12.5/4.46 4.6 کشتی فله‌بر شمال اروپا
id3305 2008 abt.8300 /0/0 7 کشتی کانتینری آسیای شرقی
id3293 کشتی کانتینر 1996 abt.7400 118/19.7/0 7.55 کشتی کانتینری شمال اروپا
id3256 1980 abt.4000 105.85/0/5.5 3.85 کشتی کانتینری
id3150 1980 abt.10700 127/20.2/11.4 8.66 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id3025 2008 abt.9800 124.5/20.83/10.7 7.4 کشتی کانتینری
id2907 کشتی کانتینر 1998 abt.11100 136.21/21/8.5 0 کشتی کانتینری
id2881 1990 abt.4800 114.5/18.92/10.52 5.92 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id2809 1993 abt.4900 117.4/16.65/4.8 0 کشتی کانتینری
id2579 1999 abt.20500 157.9/23.2/13.8 9.7 کشتی کانتینری
id2504 Singledecker کشتی کانتینر برای فروش 1985 abt.2200 80.55/12.6/0 4.3 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2488 1985 abt.5100 /0/0 0 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2489 1998 abt.5300 /0/0 0 کشتی کانتینری
id2490 1999 abt.5300 /0/0 0 کشتی کانتینری
id2491 1998 abt.500 116.12/16.6/8.05 6.18 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id2478 2003 abt.24000 196.87/27.8/16.6 11 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2479 1994 abt.20000 165/25.3/13.5 10.113 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2480 1996 abt.22100 179.23/25.3/13.5 9.94 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2481 1993 abt.8700 125.2/19/12.5 8.02 کشتی کانتینری شمال اروپا
id2405 1993 abt.34700 201.41/32.24/18.7 11.8 کشتی کانتینری
id2371 1995 abt.18100 158.75/24/13.9 10.2 کشتی کانتینری
id2028 برای فروش کشتی کانتینر 1998 abt.8800 126.9/20.04/10.6 7.9 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id1812 1989 abt.3100 89.3/12.5/4.44 4.7 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id1813 1989 abt.3100 89.3/12.5/4.44 4.7 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id1814 1990 abt.2900 87.69/12.5/4.46 4.6 کشتی کانتینری
id1815 1998 abt.2800 89.3/12.5/4.44 4.44 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id2047 1997 abt.4600 100.57/16.53/0 6.04 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id2048 1998 abt.3100 110/11.4/5.6 2.79 کشتی کانتینری شمال اروپا
id1681 مخازن کانتینر 1990 abt.2700 82.8/14.8/5.9 4.81 کشتی کانتینری
id1336 1994 abt.5200 99.93/18.18/8.24 6.56 کشتی کانتینری
id1331 1998 abt.3400 86.4/12.8/7.1 5.56 کشتی کانتینری شمال اروپا
id1332 1998 abt.3400 85.47/12.8/7.1 5.56 کشتی کانتینری
id1333 1985 abt.5100 101.08/16/8.41 6.99 کشتی کانتینری
id1303 deckers بین چند منظوره / / ظرف عروق 1987 abt.17800 165.5/23.05/0 10.07 کشتی کانتینری
id1297 کشتی کانتینر 1983 abt.8200 117.5/20.19/10.79 7.48 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id897 1999 abt.5700 100.9/18.6/6.9 0 کشتی کانتینری
id895 1999 abt.5400 100.9/18.7/6.933 0 کشتی کانتینری
id896 1996 abt.5000 101.29/18.9/6.627 0 کشتی کانتینری
id878 1998 abt.20300 153.2/23.6/9.75 0 کشتی کانتینری جنوب اروپا
id824 1997 abt.21700 179/25/9.94 0 کشتی کانتینری دریای مدیترانه
id625 ظرف را برای فروش. 2000 abt.8500 132.23/19.62/7.4 0 کشتی کانتینری شمال اروپا
id637 2000 abt.4600 98.94/13.8/0 5.74 کشتی کانتینری شمال اروپا
منوی اصلی
تماس با ما
جستجو برای عروق
آخرین اخبار
ژانویه 27, 2013
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر شما می توانید به اشتراک ما وارد شوید. هزینه 300 دلار برای اشتراک سالانه است. شما می توانید پایگاه داده، به علاوه پیشنهادهای جدید در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد.

فوریه 15, 2012
یکی از ویژگی های جدید را در صفحه تماس با ما

از این لحظه شما می توانید با ما ارسال هر گونه فایل پیوست موضوع مهم به طور مستقیم از "تماس با ما صفحه.